Nieuwe procedure ziekmelding en afwezigheid

Als onderwijsinstelling vinden wij het – vanzelfsprekend –dat de aanwezigheid van leerlingen in de lessen bijdraagt aan het onderwijsproces en het daarbij behorende resultaat. Helaas constateren wij een toename van het (ziekte)verzuim bij onze leerlingen en daar willen we graag iets aan doen. Omdat de controle op een melding via internet vaak erg lastig is omdat de melder die dag voor school niet of moeilijk te bereiken is, hebben wij de procedure waarmee leerlingen kunnen worden ziekgemeld, aangepast. Hieronder de nieuwe procedure:

Ziekmelding

Voor ouder(s)/verzorger(s) geldt dat bij ziekte of afwezigheid de leerling op dezelfde dag alleen telefonisch tot 8.30 uur (via 010-4522500, kies [0] voor het melden van ziekte of afwezigheid en vervolgens [1] voor Mecklenburglaan of [2] voor Ramlehweg) ziek gemeld kan worden. Spreek hierbij de naam, klas en reden van afwezigheid duidelijk in.

De leerling wordt op school ziek

Als de leerling op school ziek wordt moet hij/zij zich afmelden bij de verzuimcoördinator in kamer 009 (Ramlehweg) of lokaal A07 (Mecklenburglaan). Nadat de verzuimcoördinator contact met een ouder of verzorger heeft gehad en deze toestemming heeft gegeven om de leerling naar huis te laten gaan, mag de leerling vertrekken. De verzuimcoördinator geeft de leerling een terugkomkaart mee.

Als het echt niet lukt om contact met een ouder of verzorger te krijgen, mag een leerling in een uitzonderlijk geval en alleen na toestemming van een teamleider naar huis. In dat geval laat de leerling de verzuimcoördinator telefonisch weten dat hij/zij veilig thuis is aangekomen.

Tijdens ziekte

Als een leerling nog een tweede of meerdere dagen ziek is hoeft dit niet opnieuw door een ouder of verzorger gemeld te worden. De afwezigheid zal als spijbelen worden genoteerd en na het ontvangen van een volledig ingevulde terugkomkaart worden omgezet in geoorloofd ziekteverzuim. De verzuimcoördinator neemt na 3e ziekte dag contact op met ouder(s)/leerling.

Terugkeer na ziekte

Bij terugkeer op school moet een terugkomkaart – getekend door de ouders of verzorgers – ingeleverd worden bij de verzuimcoördinator. Deze kaart is nodig om te laten weten dat de leerling vanaf dat moment weer beter en weer op school is. De leerling neemt vervolgens het initiatief om met de leraren afspraken te maken over de leerstof die ingehaald moet worden. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen en kan daar eventueel hulp van de mentor bij inroepen.

Bezoek arts, tandarts ed.

In het algemeen geldt dat van de leerling en zijn ouder(s) of verzorger(s) verwacht wordt dat zij zich inspannen om indien mogelijk een bezoek aan een arts ed. buiten lestijd te laten plaatsvinden. Mocht het toch niet anders kunnen, dan kan deze afwezigheid op twee manieren worden doorgegeven: telefonisch via 010-4522500 tot 8:30 uur via het bandje of door de leerling zelf op vertoon van de afsprakenkaart voor het bezoek (24 uur van te voren) bij de verzuimcoördinator.

Bijzonder verlof aanvragen

In het algemeen geldt dat ouder(s) of verzorger(s) bijzonder verlof ten minste twee weken van te voren (ingrijpende gebeurtenissen uitgezonderd) moeten aanvragen bij de verzuimcoördinator. Via de site (www.llr.nl) is hiervoor een aanvraagformulier te vinden. Een volledig ingevuld formulier inclusief bewijsstuk kan worden ingeleverd bij de verzuimcoördinator

Magister
Waar vind ik het verzuim van mijn zoon/dochter na het melden terug?

In ons leerlingadministratiesysteem kunt u (na het inloggen) klikken op de agenda. In de agenda zijn geoorloofd en ongeoorloofd verzuim gemarkeerd door een groen of rood kruis achter het lesuurnummer.

Klikken op het onderdeel Aanwezigheid geeft een totaaloverzicht van alle verzuim in het lopende cursusjaar.


Informatie
Ziekte van leerlingen
Leerlingen die ziek zijn, ook als het niet ernstig is en van korte duur, raken meteen achter: zij hebben een overhoring of repetitie gemist, een bepaalde uitleg niet gehoord, geen aantekeningen kunnen maken e.d. Het is daarom prettig als niet alleen de school, maar ook de ouders erop letten, dat de leerlingen de gewoonte ontwikkelen niet pas als zij weer beter zijn aan het in te halen werk te denken. Contact met een klasgenoot of eventueel de mentor is meestal voldoende om te bereiken dat aantekeningen gekopieerd worden.

Schoolverpleegkundige
De schoolverpleegkundige is verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren.

In het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs krijgen jongeren een gesprek met een jeugdverpleegkundige op school. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over gezondheid, eten, slapen, vrije tijd, gedrag en puberteit. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 12 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze zogenaamde HPV-vaccinatie is gratis, maar niet verplicht. Als leerlingen veel school verzuimen vanwege ziekte kan de verpleegkundige ze met hun ouders oproepen voor een gesprek.

Gesprekken met de jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen van het ZAT op school, waarin zorgen over de ontwikkeling van de jongere besproken worden. Dit is in overleg met de ouders. De verpleegkundige op het Libanon Lyceum is mevrouw M. van Bohemen, te bereiken via tel: 010-4444608 of via mail: m.van.bohemen@cjgrijnmond.nl. Zij is te consulteren door leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van de school.
Aanvraag extra verlof

De school kan 10 schooldagen of minder verlof buiten de schoolvakanties verlenen.
Aanvragen voor meer dan 10 schooldagen dienen gericht te worden aan de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam. 

Volgens de Leerplichtwet kan slechts in uitzonderlijke gevallen extra verlof gegeven worden.

Antwoorden op vragen rond leerplicht kunt u vinden via de site van JOS

De school hanteert een verzuimprotocol dat u hier vindt. In het protocol staan de regels rond aanvraag en toekenning van extra verlof uitgebreid beschreven. 

Extra verlof moet in eerste instantie aangevraagd worden via de betrokken teamleider van de afdeling van de leerling. Daartoe dient u het formulier Aanvraag extra verlof in te leveren dat u hier kunt downloaden.

Verlof moet, behoudens calamiteiten, uiterlijk vijf weken voorafgaand aan de eerste verlofdag aangevraagd worden. Verlof kan alleen toegekend worden als gevraagde bewijsstukken overlegd kunnen worden.
In geval van twijfel kunt u altijd, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de betrokken teamleider.

Zie ook: Informatie extra verlof JOS