Nieuws Ouderraad
Beknopt verslag 7 November 2016

Taart van de Ouderraad


Anja heeft deze maand het bloemetje uitgereikt aan Corrie  van de bieb . Corrie verzorgt al jaren alles wat betrekking heeft tot het laten werken van de bieb. school en de leerlingen en OR zijn hier erg blij mee en bedanken haar hiervoor door dit bloemetje. Corrie was aangenaam verrast.


Tijdens de diploma uitreiking van VWO werden Betty van der Winden en Diana Tabak  in de bloemen gezet voor hun uitdagende coördinatie van de examens.

Begin Juli hebben twee docenten van het vak O&O;de heren van der Heuvel en van der Loo bloemen ontvangen. Dit jaar studeerde de eerste leerlingen van het Libanon af op technasium en dit afstuderen moest dmv het maken en presenteren van een meesterproef. Mede door de begeleiding zijn alle leerlingen geslaagd met meesterproeven op hoogstaand niveau.

 Begin februari is er voor de eerste keer de "taart van de Ouderraad" uitgereikt. Dit nieuwe initiatief is een blijk van waardering namens de ouderraad aan een persoon(en) die zich bijzonder inzetten voor de school en daarvoor een bloemetje of taart verdienen. De eerste waardering ging Unaniem naar de medewerkers van de Pameijerstichting. Deze  groep enthousiaste mensen verzorgen het wel en wee in en om de school. zij doen met veel plezier hun werk en zijn in een korte tijd een vertrouwd en gezellig gezicht geworden in de kantine en in de school.De ouderraad vond dat zij een taart verdienen. Na hun werkdag zijn Barbara en Simone ze komen verrassen met een heerlijk taart ( " de lekkerste ooit gegeten volgens een van de mannen aanwezig)Het was een gezellige middag en de waardering was groot zowel bij de groep als hun begeleiders. Geslaagd zoals de foto's laten zien. 

klik hier voor alle nieuws

Beknopt verslag OR 19 September 2016

Techansium opdrachten
Voor het Techansium is de school op zoek naar passende  Opdrachtgevers . Welke ouder heeft mogelijkheden binnen zijn eigen werkgebied en sluiten aan bij het Techansium concept. Voor info kunt U contact opnemen met elk bovenstaand OR lid. klik hier voor alle nieuws
De Ouderraad
De Ouderraad (OR)


De ouderraad beoogt de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bestuur van de Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum (SOLL), de directie en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen.

De ouderraad bestaat uit ten minste 10 leden aangevuld volgens de verdeelsleutel: het totaal aantal leerlingen gedeeld door 200, afgerond naar beneden. Hierbij is de vertegenwoordiging van de directie niet meegerekend.

Uit één gezin of uit welke andere leefgemeenschap dan ook kan niet meer dan één persoon lid zijn van de ouderraad. Het lid mag tevens op geen enkele wijze op een andere manier aan de school verbonden zijn dan via de ouderraad, Medezeggenschapsraad of het bestuur van de SOLL.

De zittingsduur van de leden bedraagt maximaal de tijd dat het lid tot de oudergeleding behoort.

Jaarlijks wordt na de aanvang van het nieuwe cursusjaar door de voorzitter van de ouderraad een jaarverslag geschreven en via de Libanon internetsite openbaar gemaakt.

De oudergeleding is in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd door 3 (drie) leden van de zittende ouderraad.

In het bestuur van de SOLL is de ouderraad minimaal door 1 (een) lid - of meerdere voor zover dat volgens de statuten van de SOLL wenselijk is - vertegenwoordigd.

Tot de taak van de ouderraad behoort het desgevraagd of uit eigen beweging geven van adviezen aan de directie en/of aan de medezeggenschapsraad als geheel of aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad, met name over die aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan.

Het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de directie verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten;

In het bijzonder te noemen:

  • ondersteuning bij de open-, en introductie dagen;
  • organiseren van zogenaamde thema-avonden;
  • organiseren van de jaarvergadering;
  • uitreiking van het geschenk, namens de ouderraad, tijdens de diploma-uitreikingen;
  • In het overleg met directie zelfstandig organiseren van dienstverlening en binnen het kader daarvan het beleggen van vergaderingen met de ouders.

De ouderraad vergadert in een cursusjaar tenminste 8 (acht) maal - maximaal 1 (een) maal per kalendermaand - op van tevoren overeengekomen data.

Gestreefd moet worden naar instroming van ouders van (nieuwe) brugklassers. Dit om een zodanige samenstelling van de ouderraad te verkrijgen dat er sprake is van een evenwichtige verdeling over de verschillende leerjaren.

IJkpunt voor het aantal leden geldt de datum van de eerste Ouderraadvergadering van het nieuwe schooljaar.

Contact
Vanaf heden kunt u ons, voor alle vragen, op- en aanmerkingen bereiken via ons eigen OR email adres:

ouderraad@llr.nl

Vergaderdata OR
ma 24 sep 2018 20:00 - 22:00 uur
ma 05 nov 2018 20:00 - 22:00 uur
ma 14 jan 2019 20:00 - 22:00 uur
ma 04 maa 2019 20:00 - 22:00 uur
ma 08 apr 2019 20:00 - 22:00 uur
ma 27 mei 2019 20:00 - 22:00 uur
ma 08 jul 2019 20:00 - 22:00 uur
Leden OR

OR Leden 2014-2015

Joost van Haarlem, voorzittter

Nico van de Ven , secretaris, SOLL

Robert Collignon

Anja Leebeek

Joost Haarlem

Simone van der Veen,SOLL

Hein-Jan Vink,SOLL

Mary Westerduin

Seyit Yeyden