Opleidingsaanbod
Onderwijs per leerjaar

De brugklas

Verschillende brugklassen voor verschillende kinderen

Op grond van het advies van de basisschool en (de scores uit) het leerlingvolgsysteem worden de leerlingen geplaatst in een brugklas mavo/havo, een brugklas havo/vwo of een aparte gymnasiumbrugklas. In de onderbouw werken wij volgens het beproefde en succesvolle onderwijsconcept van de Wereldklassen.

In de lessen van de Wereldklassen is er een mooie didactische balans tussen klassikaal les, samenwerkend leren, zelfstandig werken en projecten. Wereldklassen zijn heel geschikt voor kinderen die nieuwsgierig zijn, die graag initiatief nemen, die zelfstandig(er) willen werken, die graag samenwerken en van projecten en presentaties houden, maar ook structuur nodig hebben.

In onze Wereldklassen XL gaan wij nog een stap verder. Slimme kinderen die gymnasium aankunnen hebben vaak extra uitdagingen nodig. Naast de principes van de Wereldklassen wordt daarom bij alle vakken verdieping en verrijking aangeboden, wordt er in de lessen gedifferentieerd en het vak onderzoek & ontwerpen (Technasium) is een verplicht onderdeel van het curriculum. In de brugklassen havo/vwo en in havo 2 en vwo 2 kan voor Technasium worden gekozen.

De Wereldklassen XL beginnen als gymnasiumklas. Bij het vak Klassieke Vorming wordt een goede basis gelegd voor de vakken Latijn en Grieks. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de cultuur van de klassieke oudheid.

In de brugklassen mavo/havo volgen alle leerlingen een deel van het schooljaar een oriëntatie op het vak technologie & toepassing (Bèta Challenge). In het tweede en derde leerjaar is T&T een verplicht vak en in het vierde leerkaar een keuzevak, waarin ook (school)examen kan worden gedaan.

Diataal
Taal is ontzettend belangrijk om de leerstof goed te kunnen begrijpen. Wij monitoren daarom de taalontwikkeling van de leerlingen op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat. Aan het begin en aan het einde van alle eerste en tweede klassen nemen wij Diataal-toetsen af. Deze toetsen zijn gevalideerd aan de hand van de Referentieniveaus Taal. Diataal is een leerlingvolgsysteem voor taal en lezen.

Omdat is gebleken dat kinderen veel kansrijker worden als zij een hoger niveau van begrijpend lezen halen en over een grotere woordenschat beschikken, hebben wij in onze mavo/havo-brugklassen een extra taalprogramma opgezet. Bij het vak Nederlands krijgen deze leerlingen drie uur per week een verrijkend programma, met vaste onderdelen als Nieuwsbegrip (begrijpend lezen met actuele, informatieve teksten), schrijfopdrachten en “taal in andere vakken”.

Het tweede leerjaar

Aan het eind van de brugklas wordt de leerling, op basis van de behaalde cijfers (zie het hoofdstuk bevorderingsnormen), bevorderd naar een tweede klas mavo, een tweede klas havo of een tweede klas vwo. Dit tweede leerjaar is uitdrukkelijk bedoeld om er achter te komen of de leerling goed kan functioneren op het betreffende niveau. In principe kan in de tweede klas niet gedoubleerd worden. In de lessentabel op de website staat aangegeven welke vakken de leerlingen in klas twee volgen en hoeveel uur per week ieder vak gegeven wordt.

Aan het einde van het brugjaar kunnen leerlingen in de Wereldklassen XL ervoor kiezen om in het tweede leerjaar met gymnasium door te gaan (in dat geval hebben zij verplicht de vakken Latijn en Grieks), of muziek dan wel beeldende vorming als keuzevak te nemen.

In het derde leerjaar kunnen de vakken muziek en beeldende vorming niet meer gevolgd worden, omdat het aantal vakken daar te groot is en de ruimte in de lessentabel beperkt is. In de bovenbouw kunnen deze vakken overigens wel weer worden gekozen.


Voor de leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen met Technasium geldt dat zij in het tweede leerjaar kunnen kiezen of zij doorgaan met het vak onderzoek & ontwerpen. Deze leerlingen volgen in het tweede leerjaar in dat geval niet de vakken beeldende vorming en maatschappijleer.

Het derde leerjaar

In mavo 3 volgt iedere leerling elf vakken, waarvan drie keuzevakken. Een overzicht van de verplichte- en keuzevakken kunt u zien in de lessentabel in het volgende hoofdstuk.

Voor alle derde klassen is het een belangrijk jaar: er moeten besluiten genomen worden over het vakkenpakket voor de bovenbouw (sector of profiel). De leerlingen worden daarbij begeleid door de decaan en de mentor.

Voor de gymnasiumopleiding is het nodig om tot en met leerjaar 3 zowel Grieks als Latijn te volgen. Vanaf leerjaar 4 dient Latijn (Grieks bieden wij in de bovenbouw niet aan) gevolgd te worden om ook daadwerkelijk het gymnasiumdiploma te kunnen behalen.

De leerlingen in de Wereldklassen XL moeten in het derde leerjaar een keuze maken tussen gymnasium en Technasium. Concreet betekent dat een keuze voor de vakken Latijn en Grieks of een keuze voor het vak onderzoek & ontwerpen. De leerlingen die in de derde klas kiezen voor gymnasium kunnen in de vierde klas wel het vak onderzoek & ontwerpen kiezen, in de profielen Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

Het vierde leerjaar en hoger

In het vierde leerjaar starten leerlingen op alle niveaus met het gekozen vakkenpakket. Leerlingen met een mavo-opleiding kunnen daarbij kiezen uit vier profielen: 

 • Landbouw
 • Zorg en welzijn
 • Economie
 • Techniek

Leerlingen met een havo- of vwo-opleiding hebben de keuze uit vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij (CM)
 • Economie en Maatschappij (EM)
 • Natuur en Gezondheid (NG)
 • Natuur en Techniek (NT)

Het vakkenpakket van alle leerlingen is verdeeld in drie groepen:

 • Het gemeenschappelijk deel: deze vakken zijn voor het grootste deel voor alle leerlingen verplicht;
 • Het sector- of profieldeel: deze vakken zijn deels verplicht, en deels een keuze;
 • Het vrije deel: leerlingen kunnen één (havo en vwo) of twee vakken (mavo en gymnasium) kiezen.

Het aanbod van vakken in het profieldeel is deels voorgeschreven en deels door de school te bepalen. Het aanbod van vakken in het vrije deel mag geheel door de school worden bepaald. In de bovenbouw (vanaf mavo 3, havo 4 en vwo 4) werken de leerlingen aan het “examendossier”, dat vóór deelname aan het centraal examen moet worden afgerond. Sommige vakken kennen alleen een “schoolexamen”, zoals bijvoorbeeld maatschappijleer, ckv en lichamelijke opvoeding.

Voor het schoolexamen worden verschillende soorten toetsen afgenomen: examendossiertoetsen (edt), praktische opdrachten (po) en handelingsdelen (hd).

In mavo 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5 worden ook voortgangstoetsen (vt) afgenomen. Voortgangstoetsen tellen niet mee voor het examendossier, maar (evenals schoolexamentoetsen) wel voor de overgang. De vakken Nederlands en Engels, alsmede de sector-/profielvakken en ook de vakken uit het vrije deel (met uitzondering van lichamelijke opvoeding 2 en onderzoek & ontwerpen) hebben naast het schoolexamen ook een centraal examen dat wordt afgenomen aan het eind van mavo 4, havo 5 en vwo 6.

Tijdens de ouderkennismakingsavonden aan het begin van het schooljaar wordt de structuur in de bovenbouw uitvoerig toegelicht. De leerlingen kunnen uiterlijk 1 oktober het Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA) van hun leerjaar op de website vinden. Hierin wordt de gang van zaken rond leerstof, toetsing en examens uitvoerig behandeld.

De PTA’s worden ook in de klassen toegelicht.

Toelatingscriteria bovenbouw
 • M4 H4
 • H5 V5
Toelatingsprocedure havo-4 voor leerlingen met een vmbo-tl/mavodiploma:
 • Plaatsing is alleen mogelijk voor leerlingen uit de theoretische leerweg;
 • Plaatsing is mogelijk met een totaal van 42 punten of meer van de eindcijfers op het diploma. Voor de telling van 42 punten tellen alleen 6 vakken waarin centraal examen is gedaan;
 • Bij een totaal van 40 en 41 punten is plaatsing bespreekbaar;
 • Bij een score van minder dan 40 punten is toelating niet mogelijk.
Voor het overige gelden de onderstaande bepalingen:
 • Bij deze meting wordt gekeken naar het diplomaresultaat na het centraal examen 1e termijn;
 • Indien een leerling in meer dan 6 vakken centraal examen heeft gedaan wordt in ieder geval gekeken naar de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en de cijfers van de vakken die meegenomen worden naar havo-4;
 • Voor een vak dat meegenomen wordt naar havo-4 dient een voldoende te staan op het vmbo-tl/mavodiploma;
 • Een leerling die vmbo-tl/mavo-4 heeft gedoubleerd wordt afgewezen voor toelating. Dat kan ook gelden voor een leerling die vmbo-tl/mavo-3 heeft gedoubleerd;
 • Voor een leerling uit vmbo-tl/mavo 4 die in havo 4 blijft zitten neemt de eindrapportvergadering vrijwel altijd het besluit dat die leerling niet nogmaals in havo 4 mag plaatsnemen;
 • Er vindt altijd een gesprek plaats met de kandidaat voor plaatsing en de decaan en/of de teamleider havo-4/5. De aanwezigheid van ouders wordt daarbij zeer op prijs gesteld. In het gesprek komen leeftijd, motivatie, ervaringen op en van de afdeling/school van vertrek en toekomstperspectief aan de orde. De uitkomsten van het gesprek wegen mee in de beslissing tot toelating.
Het besluit tot toelating wordt genomen door de teamleider van de ontvangende afdeling.
Voor meer informatie en/of een afspraak kan contact opgenomen worden met de teamleider havo-4/5, de heer B. Aklalouch op telefoonnummer (010) 4522500 [menukeuze 2] of per e-mail all@llr.nl.
Toelatingscriteria vwo-5 voor leerlingen met een havodiploma:

Uitgangspunten:
 • Plaatsing is mogelijk met een totaal van 49 punten of meer van de eindcijfers op het diploma. Voor de telling van 49 punten tellen alleen 7 vakken waarin centraal examen is gedaan;
 • Bij een totaal van 47 en 48 punten is plaatsing bespreekbaar;
 • Bij een score van minder dan 47 punten is toelating niet mogelijk.
Voor het overige gelden de onderstaande bepalingen:
 • Bij deze meting wordt gekeken naar het diplomaresultaat na het centraal examen 1e termijn;
 • Indien een leerling in meer dan 7 vakken centraal examen heeft gedaan wordt in ieder geval gekeken naar de cijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde;
 • Voor een vak dat meegenomen wordt naar vwo-5 dient een voldoende te staan op het havodiploma;
 • Slechts bij uitzondering kan in het NT-profiel de eis van een 2e moderne vreemde taal vervallen;
 • Een leerling die havo-5 heeft gedoubleerd wordt afgewezen voor toelating. Dat kan ook gelden voor een leerling die havo-4 heeft gedoubleerd;
 • Voor een leerling uit havo 5 die in vwo 5 blijft zitten neemt de eindrapportvergadering vrijwel altijd het besluit dat die leerling niet nogmaals in vwo 5 mag plaatsnemen;
 • Een leerling moet in staat zijn om achterstanden met betrekking tot het 8e vak en/of de tweede moderne vreemde taal zelfstandig in te halen;
 • Er vindt altijd een gesprek plaats met de kandidaat voor plaatsing en de decaan en/of de teamleider vwo-4/5/6. De aanwezigheid van ouders wordt daarbij zeer op prijs gesteld. In het gesprek komen leeftijd, motivatie, ervaringen op en van de afdeling/school van vertrek en toekomstperspectief aan de orde. De uitkomsten van het gesprek wegen mee in de beslissing tot toelating.
Het besluit tot toelating wordt genomen door de teamleider van de ontvangende afdeling.
Voor meer informatie en/of een afspraak kan contact opgenomen worden met de decaan mw. M. Jonkers op telefoonnummer (010) 4522500 [menukeuze 2] of per e-mail jks@llr.nl.