Kwaliteit en resultaten

Kwaliteit betekent voor ons dat leerlingen goede resultaten behalen en het daarnaast op school naar hun zin hebben. Veel kwaliteitsaspecten zijn meetbaar, maar niet alles is te meten. De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. En dat is niet in cijfers uit te drukken. Het is belangrijk dat de school de onderwijskwaliteit goed bewaakt en probeert te verbeteren. 

Op het Libanon Lyceum hechten wij veel belang aan deze kwaliteitszorg. Wij monitoren zowel de resultaten als de tevredenheid onder leerlingen, ouders en personeel. Het Libanon Lyceum scoort op alle onderdelen en voor alle niveaus minimaal voldoende en vaak boven de norm. Een samenvatting van deze uitkomsten vindt u op deze bladzijde. De gegevens zijn voor het grootste deel afkomstig van de Onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

De Inspectie van het Onderwijs werkt vanaf 2016 met een nieuw model voor het berekenen van de onderwijsresultaten (opbrengsten) van het voortgezet onderwijs. Het nieuwe onderwijsresultatenmodel bestaat uit vier indicatoren:

  • Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po);
  • Percentage onvertraagd studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid);
  • Percentage onvertraagd studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces);
  • Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers).

Voor elk van deze indicatoren bepaalt de inspectie een minimale norm. Deze absolute norm wordt voor een aantal jaar vastgelegd, zodat scholen voor een langere periode precies weten waar ze aan moeten voldoen om de kwalificatie ‘boven de norm’ te krijgen.

Om rekening te houden met de verschillende achtergronden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen op een school, wordt deze norm lager, afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen met een bepaald kenmerk. De inspectie beoordeelt tijdens de risicoanalyse geen individuele indicatoren, maar geeft wel aan of een indicator onder of boven de norm scoort.

Het Libanon Lyceum scoort volgens de inspectie al jaren een ruime voldoende, waarbij alle indicatoren de kwalificatie ‘boven de norm’ krijgen. Ook in het nieuwe onderwijsresultaten-model lijkt dit te gaan lukken. Bij het maken van deze schoolgids waren de cijfers van de indicatoren onderwijspositie ten opzichte van advies po en onderbouwsnelheid nog niet bekend, maar de indicatoren bovenbouwsucces en examencijfers scoren op een driejaarsgemiddelde wederom boven de norm.


Tevredenheidpeilingen
Resultaten meest recente tevredenheidenquête leerlingen (2016)

In 2016 heeft onze school deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs. Een dergelijk onderzoek is gedeeltelijk ook in de rest van Nederland uitgevoerd. In totaal hebben 116.951 leerlingen aan het onderzoek meegewerkt bij 313 scholen of schoollocaties in dezelfde referentiecategorie. Deze scholen dienen als referentiegroep. Het onderzoek vond plaats met behulp van een schriftelijke vragenlijst. Van onze school hebben 1206 leerlingen de vragenlijst ingevuld.

Rapportcijfer dat de leerlingen geven aan het Libanon Lyceum

6,9

Rapportcijfer bij de vorige peiling (2014)

7,0

Rapportcijfer referentiegroep (vergelijkbare scholen)

6,5

Eindoordeel van de leerlingen

tevreden


Resultaten meest recente tevredenheidenquête ouders (2016)

De oudertevredenheid wordt sinds enige tijd middels een (in vergelijking met de peilingen voor leerlingen en medewerkers) beperkte vragenlijst gepeild bij ouders van leerlingen in het derde leerjaar van een school, in het kader van het project Vensters voor Verantwoording. Dit is een project waarbij alle cijfermatige informatie over VO-scholen verzameld wordt in één systeem (zie schoolvo.nl). Onder ziet u de totaalscore, afgezet tegen de referentiegroep, alsmede de score per afzonderlijke vraag uit de tevredenheidenquête. In totaal hebben 350 ouders van leerlingen uit alle derde klassen de enquête ingevuld.

school landelijk

Algemene tevredenheid ouders over school

7,5

7,4

Totaal
(n=350)
brugjaar
(n=33)
mavo
(n=23)
havo
(n=83)
vwo
(n=211)

Score per niveau

7,5

7,8

6,5

6,8

7,8

Landelijk

7,4

7,9

6,4

6,6

7,7

Afzonderlijke vragen

totaal brugjaar mavo havo vwo

Mijn kind voelt zich veilig op school.

8,5

8,7

7,1

6,8

8,8

De sfeer op school is prettig.

8,2

8,5

6,7

7,4

8,6

De docenten behandelen mijn kind met respect.

7,7

8,4

6,8

6,6

8,1

Op school gelden duidelijke regels.

7,9

8,6

6,8

7,3

8,2

De school geeft mij duidelijke informatie over de vorderingen van mijn kind.

7,7

8,2

6,9

7,0

8,0

Ik word goed geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.

7,6

7,9

7,0

7,1

7,8

De mening van ouders telt mee op deze school.

6,4

7,1

5,6

5,8

6,7

De school biedt het onderwijs dat zij belooft.

7,0

7,9

6,1

6,2

7,3

Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.

7,4

8,0

5,7

6,6

7,8

De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.

7,1

7,8

5,8

6,1

7,5

De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.

6,9

7,5

5,8

5,9

7,3

De school staat goed bekend.

8,2

8,4

7,8

7,8

8,4

Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

7,7

8,5

6,7

6,6

8,1

Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.

7,3

8,3

6,8

6,3

7,5

De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.

6,1

6,9

5,4

5,1

6,4

De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).

6,9

6,4

6,5

6,7

7,2


Resultaten meest recente tevredenheidenquête personeel (2015)

Eerder dit jaar heeft onze school Libanon Lyceum deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder de medewerkers van scholen voor voortgezet onderwijs. Een dergelijk onderzoek is gedeeltelijk ook elders in Nederland uitgevoerd. In totaal hebben 8343 medewerkers aan het onderzoek meegewerkt bij 237 scholen of schoollocaties in dezelfde referentiecategorie. Deze scholen dienen als referentiegroep. Het onderzoek vond plaats met behulp van een vragenlijst die op papier of op het internet kon worden ingevuld. Van onze school hebben 70 medewerkers de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld van 13 medewerkers die behoren tot het onderwijsondersteunend personeel en van 57 medewerkers die behoren tot het onderwijsgevend personeel of tot de schoolleiding (directie en teamleiders).

Rapportcijfer dat de medewerkers geven aan het Libanon Lyceum

7,8

Rapportcijfer bij de vorige peiling (2011)

7,9

Rapportcijfer referentiegroep

7,1

Eindoordeel van de medewerkers

zeer tevreden

Slagingspercentages
2013 2014 2015 2016 2017
mavo 86% 93% 89% 93% 100%
havo 89% 75% 78% 83% 86%
vwo 77% 89% 81% 84% 83%