Kenmerken van het Libanon Lyceum
Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam. De school heeft een afdeling voor mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school is gehuisvest in twee prachtige panden in Kralingen. Leerlingen in de onderbouw krijgen les op de locatie Mecklenburglaan, de bovenbouw op de locatie Ramlehweg.
De school heeft ongeveer 1350 leerlingen. Dat lijkt veel, maar door de twee gebouwen hebben leerlingen helemaal niet het gevoel dat de school groot is. De afdelingen van de school zijn zo verdeeld dat elk gebouw er een eigen stijl op na kan houden, die past bij de leeftijd van de leerlingen. De voordelen van een grote school met kleinschalige locaties zijn onmiskenbaar. De grootte zorgt ervoor dat we een breed pakket aan examenvakken kunnen aanbieden. De verdeling over de twee gebouwen geeft de voordelen van de kleine school: leerlingen vinden makkelijk hun "eigen plek" en voelen zich veilig en gekend.

Openbaar onderwijs
Het Libanon Lyceum verzorgt openbaar onderwijs en is daardoor verbonden aan Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens en vooral het Verdrag inzake de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen met een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Kwaliteit en niveau
Kwaliteit betekent voor ons: leerlingen die tevreden zijn over het onderwijs én het naar hun zin hebben op school. Beide onderdelen zijn prima voor elkaar. De onderwijsinspectie geeft alle niveaus (mavo, havo, vwo) een voldoende en ook de examenresultaten zijn goed.
In enquêtes geven de leerlingen aan dat zij het Libanon Lyceum een erg leuke, goede en veilige school vinden. De docenten stellen hoge eisen aan het niveau, de inzet in de les, het huiswerk en de verzorging van het werk. Wij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en leggen ons er niet bij neer als een kind onvoldoende presteert. Uiteraard betrekken wij de ouders intensief bij het leerproces van de kinderen.

Huiswerk, bijlessen en ondersteuning
Op de middelbare school neemt de hoeveelheid huiswerk toe in vergelijking met de basisschool. Dat vereist planning en organisatie, ook in combinatie met sport, muziek en andere hobby’s. De leerlingen krijgen meer en grotere toetsen, en er wordt naast reproductie ook steeds meer een beroep op inzicht gedaan. Daarom besteden zowel de mentor als docenten veel aandacht aan “leren leren” en helpen zij de kinderen bij het plannen, leren en maken van het huiswerk en de voorbereiding op toetsen. In samenwerking met het professionele huiswerkinstituut After’s Cool worden op school ook bijlessen en huiswerkbegeleiding aangeboden.

Goede sfeer en zorgzaam
Van oudsher is het Libanon Lyceum een school waar een heel plezierige sfeer heerst. Leerlingen en docenten gaan op een prettige manier met elkaar om. Wij willen een school zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, zich mag onderscheiden van anderen en waar iedereen zich veilig voelt. Wij zorgen er voor dat onze leerlingen het gevoel hebben er te mogen zijn.
Dat doen wij vooral door het geven van persoonlijke aandacht. De vele activiteiten die wij buiten de lessen organiseren (zoals feesten, excursies, werkweken, sport, muziek en projecten) zijn bedoeld om er voor te zorgen dat de school een plek is om te leren én om vrienden te maken, te leven, jezelf te leren kennen en te groeien.
Wij stellen hoge eisen, maar wij rekenen het ook tot onze taak om de leerlingen die het af en toe moeilijk vinden te ondersteunen. Zo zorgen wij voor een goede begeleiding door de mentor. Deze houdt de leerling in de gaten, onderhoudt de contacten met thuis en zorgt voor een prettige sfeer in de klas. De school beschikt over een uitgebreide zorgstructuur, voor als het door omstandigheden even niet lukt. Het ervaren zorgteam bestaat uit een zorgcoördinator, twee leerlingbegeleiders, een schoolmaatschappelijk werker en een remedial teacher.

Brugperiode
De leerlingen starten op het Libanon Lyceum in een brugklas mavo/havo, havo/vwo of gymnasium. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt op basis van cijfers gekeken welk niveau het best lijkt te passen bij de capaciteiten van de leerlingen. In het tweede leerjaar gaan de kinderen dus verder in aparte mavo-, havo-, vwo- of gymnasiumklassen.

Een eigen onderwijsconcept
Op het Libanon Lyceum wordt in de onderbouw gewerkt met het zelf ontwikkelde onderwijsconcept van de “Wereldklassen”. De pijlers van dit concept zijn betekenisvol onderwijs en activerende didactiek. Inmiddels bestaat dit concept al bijna tien jaar en is het beproefd en succesvol gebleken.
Op het Libanon Lyceum kan ook een Technasiumopleiding gevolgd worden. Technasium is een formule voor beter bètaonderwijs. In eerste instantie alleen op vwo-niveau, maar dit jaar starten ook twee havo/vwo-brugklassen met Technasiumonderwijs.
Voor de mavoleerlingen hebben wij samen met een aantal andere scholen de afgelopen jaren een soortgelijk concept ontwikkeld, dat de naam Bèta Challenge Programma heeft meegekregen. Verderop in deze schoolgids wordt dieper ingegaan op de concepten van de Wereldklassen, Technasium en Bèta Challenge.

Op elk moment de cijfers beschikbaar
De behaalde resultaten van toetsen en overhoringen vormen een belangrijk onderdeel van het schoolleven en zijn voor leerlingen en ouders van groot belang. Ze geven aan hoe het leerproces verloopt en zijn voor een groot deel bepalend voor de overgang en de uitsplitsing naar leerweg. Bovendien kunnen de behaalde cijfers een mooie aanleiding vormen voor gesprekken tussen ouders en leerlingen en kunnen de ouders er wellicht aan bijdragen dat de leerling nadenkt over “hoe het zo gekomen is” en “wat er aan te doen”. Het is voor ouders mogelijk om vanaf huis in de online agenda van het eigen kind in het schooladministratieprogramma Magister te kijken. Zodra de docent de cijfers heeft ingevoerd (kort na het nakijken van de toets) zijn daar ook de resultaten beschikbaar.

Ouders doen mee
Wij houden de ouders zo goed mogelijk op de hoogte van het onderwijsproces van hun kind, om de ouders in staat te stellen hun kind thuis optimaal te begeleiden. Een onderdeel daarvan wordt gevormd door de Student Led Conferences, waarbij de leerling in het bijzijn van mentor en ouders zijn rapport presenteert.
Het Libanon samengevat in 10 punten
1 Een eigen onderwijsconcept: Wereldklassen.
2 Brugklassen mavo/havo, havo/vwo en gymnasium (Wereldklas XL).
3 Vanaf de tweede klas aparte mavo-, havo- , vwo- en gymnasiumklassen.
4 Technasium en Bèta Challenge: concepten voor beter bètaonderwijs.
5 Aparte locaties voor onderbouw en bovenbouw.
6 Prima rapport onderwijsinspectie.
7 Heel tevreden leerlingen en ouders (peiling 2016) en personeel (peiling 2015).
8 Student Led Conferences: leerlingen presenteren zelf hun rapport.
9 Duidelijke regels gecombineerd met een plezierig werk- en leerklimaat.
10 Een zorgzame, veeleisende school.