Afwezigheid melden per internet (tot 10.00 uur 's morgens)
Ziekmelden of het melden van een bezoek aan arts/fysiotherapeut/orthodontist/etc. kan per internet door ouder/verzorger maar alleen als u bereikbaar bent op een (mobiel) telefoonnummer gedurende de dag. Klik hieronder op de juiste afdeling, vul het formulier in en klik op verstuur.

  Mecklenburglaan 49

  Ramlehweg 6
Afwezigheid melden per telefoon
Afwezigheid melden per telefoon kan dagelijks bij voorkeur tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch op (010) 4522500 keuze:

  voor de Mecklenburglaan (klas 1, 2 en H3/V3)

  voor de Ramlehweg (klas M3, 4, 5 en 6).

Als de leerling op school terugkomt, moet hij/zij een briefje van zijn ouder(s)/verzorger(s) inleveren in kamer 009 (Ramlehweg) of lokaal B03 (Mecklenburglaan), waarin de reden en de duur van de afwezigheid staan vermeld.


Docenten melden zich telefonisch ziek tussen 07.00 en 7.15 uur op (010) 4522500 keuze:

  Personeel

Magister
Waar vind ik het verzuim van mijn zoon/dochter na het melden terug?

In ons leerlingadministratiesysteem kunt u (na het inloggen) klikken op de agenda. In de agenda zijn geoorloofd en ongeoorloofd verzuim gemarkeerd door een groen of rood kruis achter het lesuurnummer.

Klikken op het onderdeel Aanwezigheid geeft een totaaloverzicht van alle verzuim in het lopende cursusjaar.


Informatie
Ziekte van leerlingen
Leerlingen die ziek zijn, ook als het niet ernstig is en van korte duur, raken meteen achter: zij hebben een overhoring of repetitie gemist, een bepaalde uitleg niet gehoord, geen aantekeningen kunnen maken e.d. Het is daarom prettig als niet alleen de school, maar ook de ouders erop letten, dat de leerlingen de gewoonte ontwikkelen niet pas als zij weer beter zijn aan het in te halen werk te denken. Contact met een klasgenoot of eventueel de mentor is meestal voldoende om te bereiken dat aantekeningen gekopieerd worden.

Schoolverpleegkundige
De schoolverpleegkundige is verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren.

In het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs krijgen jongeren een gesprek met een jeugdverpleegkundige op school. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over gezondheid, eten, slapen, vrije tijd, gedrag en puberteit. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 12 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze zogenaamde HPV-vaccinatie is gratis, maar niet verplicht. Als leerlingen veel school verzuimen vanwege ziekte kan de verpleegkundige ze met hun ouders oproepen voor een gesprek.

Gesprekken met de jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen van het ZAT op school, waarin zorgen over de ontwikkeling van de jongere besproken worden. Dit is in overleg met de ouders. De verpleegkundige op het Libanon Lyceum is mevrouw M. van Bohemen, te bereiken via tel: 010-4444608 of via mail: m.van.bohemen@cjgrijnmond.nl. Zij is te consulteren door leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van de school.
Aanvraag extra verlof

De school kan 10 schooldagen of minder verlof buiten de schoolvakanties verlenen.
Aanvragen voor meer dan 10 schooldagen dienen gericht te worden aan de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam. 

Volgens de Leerplichtwet kan slechts in uitzonderlijke gevallen extra verlof gegeven worden.

Antwoorden op vragen rond leerplicht kunt u vinden via de site van JOS

De school hanteert een verzuimprotocol dat u hier vindt. In het protocol staan de regels rond aanvraag en toekenning van extra verlof uitgebreid beschreven. 

Extra verlof moet in eerste instantie aangevraagd worden via de betrokken teamleider van de afdeling van de leerling. Daartoe dient u het formulier Aanvraag extra verlof in te leveren dat u hier kunt downloaden.

Verlof moet, behoudens calamiteiten, uiterlijk vijf weken voorafgaand aan de eerste verlofdag aangevraagd worden. Verlof kan alleen toegekend worden als gevraagde bewijsstukken overlegd kunnen worden.
In geval van twijfel kunt u altijd, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de betrokken teamleider.

Zie ook: Informatie extra verlof JOS