Schoolkosten 2017-2018
Ouderbijdragen
Het Libanon Lyceum kent twee soorten ouderbijdragen, een vrijwillige algemene ouderbijdrage en een verplichte Technasiumbijdrage (alleen voor leerlingen die de Technasiumopleiding volgen). Op deze bladzijde vindt u hierover meer informatie. De hoogte van deze bijdragen wordt ieder schooljaar opnieuw vastgesteld in samenspraak met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Aan het eind van elk schooljaar legt de directie in deze gremia verantwoording af over de uitgaven van de ouderbijdragen.
Wij hopen natuurlijk van harte dat u financieel uw steentje bijdraagt. Scholen worden uitermate krap bekostigd en in deze tijden moet elke euro worden omgedraaid. U kunt er desondanks toch voor kiezen om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen. Dit kan wel tot gevolg hebben dat uw kind kan worden uitgesloten voor activiteiten, die niet rechtstreeks aan het curriculum verbonden zijn.

Algemene ouderbijdrage
Het bedrag van de algemene ouderbijdrage is opgesplitst in een bedrag voor activiteiten en een bedrag voor schoolvoorzieningen. In het schema hieronder vindt u de hoogte van de ouderbijdrage per leerjaar en aan welke zaken het geld van de ouderbijdrage besteed wordt. 

Ouderbijdrage Technasium
Aan de ouders van leerlingen die het vak Onderzoek & Ontwerpen volgen in het kader van het Technasium, vragen wij een verplichte extra ouderbijdrage omdat een Technasiumopleiding extra kosten met zich meebrengt. Deze extra bijdrage is (ook in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad) vastgesteld op € 175,- per schooljaar. De specificatie van de kosten vindt u hieronder. Ook de uitgaven van de Technasiumbijdrage wordt aan het eind van elk schooljaar verantwoord in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.

Inning ouderbijdragen, werkweken en excursies
Ouderbijdragen: Via ons betalingssysteem WISCollect ontvangt u een e-mail met instructies voor de betaling van de ouderbijdragen, inclusief de verplichte werkweek van uw kind. Excursies en vrijwillige werkweken ontvangt u ook per e-mail via WISCollect gedurende het schooljaar. U kunt in een of meerdere termijnen de bijdragen voldoen.

Ouderbijdrage Bèta Challenge Programma
Het Libanon Lyceum participeert in het Bèta Challenge Programma. Doel van het Bèta Challenge Programma is het realiseren van een hoogwaardige leerroute voor mavoleerlingen
die baat hebben bij meer praktisch ingericht onderwijs met meer aandacht voor technologie.

Kenmerkend voor dit nieuwe onderwijs is dat leerlingen op een projectmatige manier werken aan realistische vraagstukken rond de toepassing van technologie. Kortom: het is onderwijs
dat beter aansluit bij de behoefte van veel mavoleerlingen. Ook is er veel aandacht voor de kennismaking met de technische opleidingen en bedrijven. Het Bèta Challenge Programma is
een ontwikkeling die gedreven wordt door de veranderende inzichten en omstandigheden van de huidige tijd. Het onderwijs komt tot stand in samenwerking met partners uit het
bedrijfsleven en onderwijs. De steun die het Libanon Lyceum krijgt van zowel mbo, hbo als de bedrijvenpartners, is een belangrijk onderdeel van dit programma. Deze nieuwe leerroute
is een van de manieren waarop het Libanon Lyceum een antwoord wil geven op de grote tekorten die in onze regio worden voorspeld in de bèta-technische beroepssectoren. Enige jaren
geleden is het Libanon Lyceum al gestart met een Technasium voor de leerlingen op havo- en vwo-niveau. Het programma voor de mavo maakt het technische profiel van de school nog sterker.

Het Bèta Challenge Programma krijgt op school vorm via het inmiddels erkende examenvak Technologie & Toepassing (T&T). In de brugklassen mavo/havo is er een verplicht introductieprogramma,
in mavo 2 en 3 is T&T een verplicht vak en in mavo 4 een keuzevak. Voor T&T moet de school extra kosten maken voor materialen, scholing, contributie en excursies. Wij vragen aan de ouders
een aanvullende extra ouderbijdrage van € 50 per kind per leerjaar. In klas 1, 2 en 3 is de bijdrage vrijwillig van karakter, omdat het gaat om een verplicht vak, in klas 4 is de aanvullende ouderbijdrage
huidig schooljaar nog vrijwillig en vanaf 2018-2019 verplicht gesteld, omdat ook een ander vak kan worden gekozen. Zonder betaling van de extra bijdrage kan T&T in mavo 4 derhalve niet worden gevolgd.
Jaarlijks verantwoordt de directie de gemaakte kosten in de Ouderraad.

Stichting ondersteuning Libanon Lyceum
De Stichting ondersteuning Libanon Lyceum helpt de school met financiële bijdragen voor zaken waarvoor normaal gesproken geen of te weinig budget is. In de afgelopen schooljaren hebben we bijdragen
geleverd voor onder andere:
· Culturele uitstapjes voor leerlingen,
· EHBO-cursus voor leerlingen,
 • Projecten met schrijvers en mensen met een handicap op school,
 • Bijzonder materiaal als smartboards en djembés,
 • Boeken voor de bibliotheek en het abonnement op de uittrekselbank,
 • De inzet van Stichting Pameijer op school,
 • Feestelijke activiteiten en het jaarboek voor de geslaagden.
Om dit mogelijk te maken vraagt de Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum alle ouders om een bijdrage van €50,-.

Boeken
Het Libanon Lyceum heeft een contract met Van Dijk Educatie (VDE), een professionele organisatie die werkt voor veel scholen. De leermiddelen zijn voor ouders “gratis”, dat wil zeggen alle leermiddelen die de school verplicht stelt. Daarvan zijn uitgezonderd zaken als rekenmachines, agenda’s en atlassen. Die zijn voor uw eigen rekening.

Borg
Voor de leermiddelen die de school ter beschikking stelt wordt via Van Dijk Educatie een borg gevraagd. Ouders kunnen zelf de keuze maken om de borg wel of niet te betalen. De borg is dus niet verplicht. Graag willen wij als school de noodzaak van deze borg benadrukken. Door een borg te vragen leren leerlingen zorgvuldiger om te gaan met materialen die zij in bruikleen krijgen.

Kiest u ervoor om de borg wel te betalen dan bedraagt deze € 75,- per pakket. De borg betaalt u eenmalig (aan VDE) bij het bestellen van het boekenpakket en ontvangt u terug op het moment dat uw kind de school verlaat. Voorwaarde voor het terugontvangen van de borg is het inleveren van een volledig onbeschadigd boekenpakket. Aan het eind van elk schooljaar ontvangt u van VDE een inleverformulier. Uw kind levert de boeken samen met het inleverformulier in. Van Dijk kijkt samen met uw kind het boekenpakket na. Of er nu wel of niet is gekozen voor het betalen van de borg, na constatering van schade aan en/of ontbreken van boek(en) volgt er altijd een schadefactuur.


leerjaar 1 2 3HV 3M 4M 4H 4V 5H 5V 6V
Activiteiten 65 80 75 35 50 95 95 40 15 45
Schoolvoorziening  65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Sporttenue (verplicht) 35
werkweek (verplicht) 90 225
Technasium (verplicht) 175 175 175 175 175 175 175 175
BCP
50 50 50 50
SOLL
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


 • Activiteiten
 • Schoolvoorzieningen
 • specificatie BCP
 • Werkweken
Activiteiten 1 2 3HV 3M 4M 4H 5H 4V 5V 6V
Activiteiten SKVR 5 5 5
Bezoek centrum voor Theater 5 5 5
CKV-activiteiten
10 10 10 10 35 35
Decemberactiviteiten Sint/Kerst 10 15 15 10 20 5 10 5 5 15
Examenactiviteiten 20 20 20
studiekeuze 10 10 10 10 10 10
Museum
5 5 5 5
Outdoordag 30 30
Projecten bijv. taaldorp, schrijvers 5 5 5 5
Tentoonstellingen/exposities bijv. TU 5 5 5 5
Uithof 10
Uitje mentor en klas 15 30 15 15 15
Schoolvoorzieningen
administratiekosten 10 10 10
betaalpas/chip 5 5 5
verzekering 5 5 5
repro/ict/mediatheek 25 25 25
leerlingkastje 20 20 20
specificatie BCP
materialen 15
scholing 10
contributie 10
excursies 15
Afdeling Bestemming Bedrag
brugklas
Leusden € 90,-
mavo-3
Luxemburg € 225,-
WIS Collect
Klik hieronder voor een filmpje hoe het betalen met WIS Collect werkt.
Schoolbenodigdheden
 • schoolagenda;
 • pen (geen rood);
 • HB potlood;
 • puntenslijper;
 • zacht vlakgom;
 • liniaal, 30 cm lengte;
 • eenvoudige passer;
 • kleine schaar;
 • geodriehoek;
 • schriften, gemiddeld twee per leervak.
  voor wiskunde: twee A4 schriften met ruitjes, 1 cm;
 • Rekenmachine Casio FX-82MS;
 • stevige tas of rugzak
 • oordopjes (koptelefoon voor gebruik in Mediatheek)
 • kaftpapier en eventueel etiketten voor alle boeken;
 • gymnastiekschoenen;