Schoolplan • Jaarplan • Jaarverslag
Het Schoolplan 2015-2019 is het beleidsdocument waarin het meerjarig strategisch beleid van het Libanon Lyceum is beschreven voor een periode van vier schooljaren, van het schooljaar 2015-2016 tot en met het schooljaar 2018-2019.
Wij beschrijven in dit document onze missie, visie en ambities en de daaraan gekoppelde doelen die wij onszelf hebben gesteld in de komende jaren. Deze doelen komen voort uit de kernopdracht van iedere onderwijsinstelling: het verzorgen van onderwijs dat in kwalitatieve zin voldoet aan de verwachtingen van ouders en leerlingen en de eisen van de onderwijsinspectie. De doelstellingen uit het Schoolplan worden voor het huidige schooljaar verder geconcretiseerd in het document Jaarverslag 2015-2016 en Jaarplan 2016-2017, waarin ook wordt teruggekeken op het afgelopen schooljaar. De Medezeggenschapsraad van het Libanon Lyceum heeft op 19 september jl. met beide documenten ingestemd.